३० मूल ऐनको दफा ३९ मा संशोधन:

३० मूल ऐनको दफा ३९ मा संशोधन:

मूल ऐनको दफा ३९ को सट्टा देहाएको दफा ३९ राखिएको छ
“३९ विभागले लिक्वीडेटर नियुक्ती गर्न सक्ने-(१) साझेदारी फर्मको हिसाव किताव सम्बन्धमा साझेदारहरु वीच विवाद परेमा सो व्यहोरा उल्लेख गरी कुनै साझेदारले निवेदन दिएमा विभागले त्यस्तो फर्मको हिसाव जाँच गर्न लेखा परीक्षक नियूक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) लेखा परीक्षकले पेश गरेको हिसाव किताव वा प्रतिवेदनबाट साझेदारी विघटन गर्नु पर्ने देखिएमा विभागले प्रचलित कानून बमोजिम लिक्वीडेटर नियूक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) दफा २९ वा यस दफा बमोजिम नियुक्त लिक्वीडेटरले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम प्राइभेट कम्पनी दामासाहीमा परेका वखत लिक्वीडेटरले कम्पनी खारेज गर्दा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त लेखा परीक्षक र लिक्वीडेटर सम्बन्धित विभाग प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेछ ।”