३१ मूल ऐनमा दफा ३९क थप

३१ मूल ऐनमा दफा ३९क थप

मूल ऐनको दफा ३९ पछि देहायको दफा ३९क. थप गरिएको छ:
“३९क. साझेदारहरु बीचको विवाद: (१) दफा ३९ मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक साझेदारहरु बीच साझेदारीका सम्वन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भई सम्बन्धित विभागमा उजुरी परेमा विभागले त्यस्तो विवाद समाधान गर्न तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी आवश्यक आदेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित विभागले दिएको आदेशमा चित्त नबुझेमा पैतिस दिन भित्र अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।”