३२ मूल ऐनको दफा ४१ मा संशोधन

३२ मूल ऐनको दफा ४१ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४१ को सट्टा देहायको दफा ४१ राखिएको छ:
“४१ जरिवान: कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा सम्बन्धित विभागले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्ने आदेश दिन सक्नेछ:
(क) दफा ५ बिपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई दश हजार रुपैंयांसम्म,
(ख) दफा ६ बिपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई वीस हजार रुपैंयांसम्म,
(ग) दफा १० बिपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई वीस हजार रुपैंयांसम्म,
(घ) दफा ११ बिपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा प्रत्येक साझेदारलाई दश हजार रुपैंयांसम्म,
(ङ) दफा १२क. विपरितको कुनै काम गरे वा गराएमा वीस हजार रुपैयाँसम्म,
(च) दफा २८क को उपदफा (४) पालना नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म, (छ) दफा २८च वा दफा २८छ विपरित कुनै काम गरे वा गराएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म ।”