३३ मूल ऐनमा दफा ४२क पछि ४२ख थप

३३ मूल ऐनमा दफा ४२क पछि ४२ख थप

मूल ऐनको दफा ४२क. पछि देहायको ४२ख. थपिएको छ:–
“४२ख. प्रदेश कानून बमोजिम साझेदारी फर्म दर्ता गर्न सकिने (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र रहने व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश कानून बमोजिम साझेदारी फर्म स्थापना र दर्ता गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कानूनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रदेशमा दर्ता हुने साझेदारी फर्मको दर्ता, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी प्रावधानहरु रहनेछन् ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको कानून प्रारम्भ नभए सम्म सम्बन्धित प्रदेश भित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने फर्म नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको विभागमा दर्ता गर्न वाधा पर्ने छैन ।”