३४ मूल ऐनमा दफा ४३क. थप

३४ मूल ऐनमा दफा ४३क. थप

मूल ऐनको दफा ४३ पछि देहायको ४३क. थपिएको छ –
“४३क. कवुलियतनामाको ढाँचा ः (१) सम्बन्धित विभागले उद्योग, वाणिज्य वा व्यापार सम्बन्धी एकल उद्देश्य भएको सीमित दायित्व भएको र असीमित दायित्व भएको साझेदारीको छुट्टा–छुट्टै तोकिए बमोजिम कवुलियतनामाको ढाँचा तयार गर्नेछ ।
(२) सम्बन्धित विभागले उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचा आफ्नो वेव साइटमा पनि राख्ने छ ।
(३) साझेदारहरुले दफा ६ बमोजिमको विवरण खुलाई उपदफा (१) बमोजिमको कवुलियतनामालाई नै आफ्नो कवुलियतनामाको रुपमा स्वीकार गरी सहीछाप गर्ने मञ्जुर गरेमा जुन दिन फर्म दर्ता गर्नको लागि दरखास्त दिएको छ सोही दिन र सो दिन प्राविधिक कारण संभव भएमा सोको भोलिपल्ट फर्म दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।”