३५ रुपान्तर

३५ रुपान्तर

मूल ऐनको ठाउँ–ठाउँमा रहेका “बेगर” भन्ने शब्दको सट्टा “विना” र “उनाउ व्यक्ति” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “तेस्रो पक्ष” भन्ने शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ ।