कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५

                                                    प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

                                                        २०७५/११/१०

म्वत् २०७५ सालको ऐन नं. २७

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एेन

प्रस्तावना : सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।