१७.  निर्देशन तथा समन्वय समिति

१७.  निर्देशन तथा समन्वय समिति

(१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक निर्देशन तथा समन्वय समिति रहनेछ:-

(क)   सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्री                                                      -संयोजक

(ख)   मुख्य सचिव, नेपाल सरकार              -सदस्य

(ग)   सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय          -सदस्य

(घ)   मन्त्रालयले तोकेको प्रशासन विज्ञ         -सदस्य

(ङ)   मन्त्रालयको सचिव                                 -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिमका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गर्ने आधार र मापदण्ड तोक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।