१८.  सहजीकरण समिति:

१८.  सहजीकरण समिति:

(१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक सहजीकरण समिति रहनेछ:-

(क)   मुख्य सचिव, नेपाल सरकार             -संयोजक

(ख)   सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय                                                  -सदस्य

(ग)   सचिव, मन्त्रालय                                -सदस्य

(घ)   सचिव, अर्थ मन्त्रालय                         -सदस्य

(ङ)   सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय
मामिला मन्त्रालय                                            -सदस्य

(च)   सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय           -सदस्य

(छ)   सहसचिव, मन्त्रालय                -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सहजीकरण समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।