२८.  आवश्यक व्यवस्था मिलाउने

२८.  आवश्यक व्यवस्था मिलाउने

यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन  सक्नेछ।