परिच्छेद–१६ अनुपस्थितिको सूचना, राजीनामा र स्थान रिक्तता

परिच्छेद–१६ अनुपस्थितिको सूचना, राजीनामा र स्थान रिक्तता

१३२. अनुपस्थितिको स अनुपस्थितिको स अनुपस्थितिको सूचना ः (१) कुनै सदस्य लगातार दसवटा वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहनु
पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सूचना अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सदस्य संविधानसभाको दसवटाभन्दा कम बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थिति
भएमा अध्यक्षलाई अग्रिम सूचना दिनु पर्नेछ । अग्रीम सूचना दिन नसक्ने कुनै मनासिब कारण
भए उपस्थित भएको तीनदिनभित्र सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम दिइने सूचनामा आपूm अनुपस्थित रहने अवधि र
कारण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना भए अध्यक्षले संविधानसभाको स्वीकृतिको निमित्त
प्रस्तुत गर्नेछ र उपनियम (२) बमोजिमको सूचना भए अध्यक्षले स्वीकृत गर्नेछ ।
(५) संविधानसभाको निर्णयको जानकारी महासचिव वा सचिवले सम्बन्धित सदस्यलाई
यथाशीघ्र दिनेछ ।

१३३. राजीनामा राजीनामा ः (१) अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई सम्बोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ ।
उपाध्यक्ष वा कुनै सदस्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिंदा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको राजीनामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभामा पढेर
सुनाउनेछ । बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गरी त्यसको प्रचार प्रसार समेत
गराइनेछ ।

१३४. स्थान रिक्तताको सूचना स्थान रिक्तताको सूचना ः (१) संविधानसभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा अध्यक्षले सो
कुराको जानकारी सभालाई दिनेछ ।
(२) संविधानसभाको बैठक चालू नरहेको अवस्थामा अध्यक्षले त्यस्तो जानकारी
सूचनापत्रमा प्रकाशन गरी त्यसको प्रचार प्रसार समेत गराउनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम स्थान रिक्त भएको सूचना महासचिव वा सचिवले नेपाल
राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुका साथै संविधान बमोजिम रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल
सरकार, मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनेछ ।