Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–७ उद्योगका कामदार तथा कर्मचारीको दक्षता वृद्धि तथा गुनासो व्यवस्थापन

४५. कामदारको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने ः (१) उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गैर नेपाली
नागरिकलाई प्रतिस्थापन गरी निजले गरी आएको काम नेपाली कामदारबाट गराउनको
लागि नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाउन आवश्यक सीप विकास तालीम वा प्रशिक्षण
सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको कार्ययोजना सम्बन्धित उद्योगले कार्यान्वयन
गरे नगरेको विषयमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्ययोजना अनुसार गैरनेपाली कामदारलाई
प्रतिस्थापन गरेको जानकारी सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुनै उद्योगले ऐनको दफा ३८ को उपदफा (४) विपरीत
गैर नेपाली कामदारलाई काममा लगाई राखेमा प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगलाई ऐन र यस
नियमावली बमोजिम दिईनेसेवा सुविधामा रोक लगाउनेछ ।

४६. गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगमा काम गर्ने
कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो सेवा, शर्त सम्बन्धी विषयमा कुनै गुनासो भएमा ऐनको
दफा ४१ बमोजिमको गुनासो व्यवस्थापन समिति समक्ष लिखित रूपमा आº नो गुनासो
प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गुनासो प्रस्तुत गर्दा आफूलाई मर्का परेको विषय र
गुनासो गर्नु पर्नाको कारण स्पष्ट खुलाई शिष्ट भाषामा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै गुनासो प्राप्त हुन आएमा गुनासो व्यवस्थापन
समितिले सात दिनभित्र गुनासोकर्ता र सम्बन्धित उद्योगको व्यपस्थापक बीच आपसी
छलफल गराई गुनासोको समाधान गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान हुन नसकेमा
पन्ध्र दिनभित्र गुनासो व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त निर्णय गरी सोको जानकारी सात
दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई दिनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम गुनासो व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्दा त्यस्तो
निर्णयमा चित्त नबुझेमा पैँतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने कुरा
निर्णयमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।