११. बैठक भत्ता

११. बैठक भत्ता

११. बैठक भत्ता

सदस्यहरूले समितिको बैठकमा भाग लिए वापत प्रति बैठक पाँच सय रुपैंयाँ भत्ता पाउनेछन्।