अनुसूची–१६ (क) (नियम २४छ. को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) मोही लगत कट्टाको विवरण

अनुसूची–१६ (क) (नियम २४छ. को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित) मोही लगत कट्टाको विवरण

अनुसूची–१६ (क)
(नियम २४छ. को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
मोही लगत कट्टाको विवरण