परिच्छेद–४क. भू–उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४क. भू–उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था

३९च. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ः परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) भू–उपयोग सम्बन्धी नीति तथा कार्यनीति निर्धारण गर्ने,
(ख) भू–उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ग) भू–उपयोग कार्यक्रमको संचालन गर्न नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(घ) स्वीकृत भू–उपयोग कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट बा“डफा“ड गरी संचालन गर्ने,
(ङ) भू–उपयोग कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक भू–उपयोग नक्सा तयार गर्ने,
(च) जिल्लामा भू–उपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न जिल्लास्तरीय भू–उपयोग तथा स्थानीय चक्लाबन्दी समिति गठन गर्न सिफारिश गर्ने,
(छ) जग्गालाई वैज्ञानिक आधारमा बसोबास, कृषि, वन, चरन, पर्यटकीय, औद्योगिक आदि विविध क्षेत्रमा छुट्याई व्यवस्थित बसोबास गर्ने
सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ज) बिभिन्न निकायबाट संचालन हुने भू–उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रममा समन्वय ल्याई दोहोरोपन हटाउने,
(झ) भू–उपयोग कार्यक्रम संचालनका सन्दर्भमा परी आउने अन्य काम गर्ने ।
३९च१.बैठक भत्ता ः परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यले परिषद्को बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
३९छ. भू–उपयोगको क्षेत्र तथा प्राथमिकताक्रम निर्धारण ः भू–उपयोगको क्षेत्र तथा प्राथमिकताक्रम परिषद्ले आवश्यक जा“चबुझ गरी गराई निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
३९ज. भू–उपयोग कार्यक्रममा क्षतिपूर्ति ः भू–उपयोगको निर्धारण गर्दा र कार्यक्रम संचालन गर्दा गराउ“दा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भएमा परिषद्ले आवश्यक जा“चबुझ गरी गराई सिफारिश गरे बमोजिम नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम दिन सक्नेछ ।
३९झ. भू–उपयोग आयोजना संचालन ः मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायस“ग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार भू–उपयोग आयोजना संचालन गर्न सक्नेछ ।
३९ञ. भू–उपयोग समितिको गठन ः (१) जिल्लामा भू–उपयोग कार्यक्रम संचालन गर्न तथा ऐनको दफा ५१छ. को प्रयोजनको लागि एक जिल्लास्तरीय भू–उपयोग समितिको गठन हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा परिषद्को सिफारिशमा मन्त्रालयले तोकेको अध्यक्ष तथा सदस्य रहने छन् ।
(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
३९ट. स्वीकृति नलिई भू–उपयोग परिवर्तन गर्न नपाइने ः
(१) नियम ३९ञ. बमोजिम गठित समितिको स्वीकृति नलिई एक उपयोगका लागि निर्धारित जग्गा अर्को उपयोगमा लगाउन पाइने छैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित भू–उपयोगको जग्गाको उपयोग परिवर्तन गर्ने स्वीकृति माग गर्दा अनुसूची–२१ बमोजिमको ढा“चामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उप–नियम (२) बमोजिमको निवेदनमा समितिले आवश्यक जा“चबुझ गरी उपयुक्त देखेमा स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
३९ठ. अधिकारी तोक्ने ः ऐनको दफा ५१ट. को प्रयोजनका लागि अधिकारीमा भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको छ ।