फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७०

फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७०

 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

              २०७०/३/१०

 

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।