७.   फोहरमैला ढुवानी सम्बन्धमा

७.   फोहरमैला ढुवानी सम्बन्धमा

स्थानीय निकायले फोहरमैला ढुवानी गर्दा देहाय बमोजिमका व्यवस्था भएका ढुवानी साधन प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्नेछः–

(क) फोहर नदेखिने, नझर्ने तथा झोल पदार्थ नचुहिने,

(ख) फोहरमैलाबाट गन्ध र लिचेट बाहिर ननिस्कने,

(ग) फोहरमैला सजिलैसँग राख्न र निकाल्न सकिने,

(घ) सडकको क्षमता तथा अवस्थाको अनुकूल हुने ।