२५.  अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

२५.  अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) फोहरमैलाको पृथकीकरण, प्रशोधन, निष्काशन तथा अन्तिम विसर्जनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न केन्द्रयस्तरमा देहाय बमोजिमको समिति रहनेछः–

(क) सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको

सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुख                               –  संयोजक

(ख) वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको

कम्तीमा उपसचिवस्तरको अधिकृत प्रतिनिधि                         – सदस्य

(ग) शहरी विकास मन्त्रालयको कम्तीमा उपसचिवस्तरको

अधिकृत प्रतिनिधि                                                               – सदस्य

(घ) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उपसचिवस्तरको

अधिकृत प्रतिनिधि                                                              – सदस्य

(ङ) फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको

अधिकृत प्रतिनिधि                                                           – सदस्य

(च)  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको

सम्बन्धित विषय हेर्ने शाखा प्रमुख                               – सदस्य–सचिव

(२) समितिले अनुगमनका सिलसिलामा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञलाई अनुगमनमा संलग्न गराउन सक्नेछ ।

(३) समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्नेछ ।

(४) स्थानीय निकायले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा देहायका विषयमा अनुगमन गर्न सक्नेछः–

(क)  फोहरमैला स्रोतमै घटाउने उपायहरु तथा प्रविधिको अवलम्बन गरे नगरेको,

(ख) फोहरमैलाको न्यूनिकरणका लागि फोहरको पुनःप्रयोग तथा पुनःचक्रीय प्रयोग सम्बन्धी स्थानीय निकायले तोकेको विधि अवलम्बन भए नभएको,

(ग)   फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याए, नछुट्याको र छुट्याइएको फोहरमैला तोकिएको स्थान, समय र तरिका बमोजिम निस्काशन गरे नगरेको,

(घ) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय निकायबाट तोकिएका कुराहरुको पालना भए नभएको ।