२६. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

२६. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।