२५ सेप्टेम्वर १९२६ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको दासत्व महासन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रोटोकल संशोधन गर्ने प्रोटोकल

२५ सेप्टेम्वर १९२६ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको दासत्व महासन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रोटोकल संशोधन गर्ने प्रोटोकल

(नेपालले ७ जनवरी १९६३ तद अनुसार २३ पुष २०१९ मा सम्मिलन गरेको) २३ अक्टोवर १९५३ मा महासभाद्धारा पारित प्रस्ताव ७९४ (८) द्वारा स्वीकृत लागू भएको मितिः धारा ३ अनुसार, ७ डिसेम्वर १९५३ तदनुसार १ मंसिर २०१० प्रस्तुत प्रोटोकलका पक्ष राष्ट्रहरु, २५ सेप्टेम्वर १९२६ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको दासत्व महासन्धि (यसपछि “महासन्धि” भनिएको) अन्तर्गत राष्ट्र संघलाई निश्चित कर्तव्य तथा कामहरु सुम्पिएको कुरालाई विचार गर्दै, र संयुक्त राष्ट्र संघले यी कर्तव्य तथा कामहरुलाई निरन्तरता दिन वान्छनीय भएको कुरालाई विचार गर्दै, देहाय बमोजिम सहमत भएका छन्ः