धारा १

धारा १

यस प्रोटोकलका व्यबस्थाहरु अनुरुप यसका पक्ष राष्ट्रहरुले आफूहरु बीच प्रोटोकलको अनुसूचीमा उल्लिखित महासन्धिलाई पूर्ण कानूनी शक्ति र प्रभाव दिन तथा महासन्धिका संशोधनहरुलाई विधिवत रुपमा लागू गर्ने प्रतिज्ञा गर्छन् ।