धारा २

धारा २

१. महासचिवले यस उद्देश्यकालागि प्रोटोकलको प्रतिलिपि पठाएका महासन्धिका कुनै पनि पक्ष राष्ट्रहरुद्वारा हस्ताक्षर हुन वा स्वीकृत गर्न प्रस्तुत प्रोटोकल खुला हुनेछ ।
२. राष्ट्रहरु देहायका माध्यमबाट प्रस्तुत प्रोटोकलको पक्ष हुन सक्नेछन्ः
(क) स्वीकृति सम्बन्धी आरक्षण विनाको हस्ताक्षर,
(ख) स्वीकृति सम्बन्धी आरक्षण सहितको हस्ताक्षर, अनि त्यसपछि स्वीकृति,
(ग) स्वीकृति ।

३. संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष औपचारिक लिखत दाखिला गरेपछि स्वीकृति प्रभावकारी हुनेछ ।