धारा ३

धारा ३

१. दुई राष्ट्रहरु पक्ष भएको मितिदेखि प्रस्तुत प्रोटोकल लागू हुनेछ र त्यसपछि प्रोटोकलको पक्ष भएको पक्ष राष्ट्रको हकमा त्यस्तो राष्ट्र प्रोटोकलको पक्ष भएको मितिदेखि प्रोटोकल लागू हुनेछ ।
२. तेईस राष्ट्रहरु यस प्रोटोकलको पक्ष भएपछि प्रोटोकलको अनुसूचीमा उल्लिखित संशोधनहरु लागू हुनेछन् र परिणामतः महासन्धिका त्यस्ता संशोधन लागू भएपछि महासन्धिको पक्ष हुने कुनै पनि राष्ट्र यसरी संशोधन गरिएको महासन्धिको पक्ष हुनेछ ।