२५ सेप्टेम्वर १९२६ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको दासत्व महासन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रोटोकलको अनुसूची

२५ सेप्टेम्वर १९२६ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको दासत्व महासन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रोटोकलको अनुसूची

अनुसूची
धारा ७ मा रहेका “राष्ट्र संघका महासचिव” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव” भन्ने शव्दहरु राखिनेछ ।
धारा ८ मा रहेका “अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको स्थायी न्यायालय” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय” भन्ने शब्दहरु र ”अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको स्थायी न्यायालय सम्बन्धी १६ डिसेम्वर १९२० को प्रोटोकल” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधान” भन्ने शब्दहरु राखिनेछ ।धारा १० को पहिलो तथा दोस्रो प्रकरणमा रहेका “संयुक्त राष्ट्र” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “संयुक्त राष्ट्र संघ” भन्ने शव्दहरु राखिनेछ ।
धारा ११ का अन्तिम तीन प्रकरणहरु झिकी सोको सट्टा देहायका प्रकरणहरु राखिनेछः

“प्रस्तुत महासन्धि संयुक्त राष्ट्र संघका गैर सदस्य राष्ट्रहरु लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रहरु, जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले महासन्धिको प्रमाणित प्रति पठाएका छन्, बाट सम्मिलन हुनका लागि खुला रहनेछ ।

“सम्मिलनको औपचारिक लिखत संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष दाखिला भएपछि सम्मिलन प्रभावकारी हुनेछ र निजले महासन्धिका सबै पक्ष राष्ट्रहरुलाई तथा यस धारा बमोजिमका अन्य सम्पूर्ण राष्ट्रहरुलाई यस्ता प्रत्येक सम्मिलनको लिखत दाखिलाकोलागि प्राप्त भएको मितिको जानकारी सहितको सूचना दिनेछन् ।”

धारा १२ मा रहेका “राष्ट्र संघ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “संयुक्त राष्ट्र संघ” भन्ने शब्दहरु राखिनेछ ।