Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१.   संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ” रहेकोछ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.      परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

  • “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सम्झनु पर्छ ।
  • “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
  • विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ ।
  • “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।
  • “उपभोक्ता” भन्नाले वन पैदावारको उपयोग गर्न र स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि संचालन गरिने आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने मध्यवर्ति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
  • “उपभोक्ता समिति” भन्नाले नियम ८ बमोजिम गठन गरिएको उपयोक्ता समिति सम्झनु पर्छ ।
  • “मध्यवर्ति सामुदायिक वन” भन्नाले नियम २१ बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई सुम्पिएको मध्यवर्ति सामुदायिक वन सम्झनु पर्छ ।
  • “मध्यवर्ति धार्मिक वन” भन्नाले नियम २२ बमोजिम धार्मिक निकाय समूह वा समुदायलाई सुम्पिएको मध्यवर्ति धार्मिक वन सम्झनु पर्छ ।
  • “मध्यवर्ति निजी वन” भन्नाले नियम २३ बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको आफ्नो हक भोगको जग्गामा लगाइएको मध्यवर्ति निजी वन सम्झनु   पर्छ ।
  • “मध्यवर्ति क्षेत्र वन” भन्नाले ऐनको दफा ३क. बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको मध्यवर्ति सामुदायिक वन, मध्यवर्ति धार्मिक वन र मध्यवर्ति निजी वन वाहेकका नियम २५ बमोजिमको वन सम्झनु पर्छ ।