Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद -२ मध्यवर्ति क्षेत्रको सीमांकन

३.   मध्यवर्ति क्षेत्र तोक्ने: ऐनको दफा ३क. बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरीको क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली मध्यवर्ति क्षेत्र तोक्दा प्राकृतिक सीमानालाई मुख्य आधार बनाउनुका साथै देहायका कुराहरूमा समेत विचार पुर्‍याउनु पर्नेछ:-

(क)   राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र,

(ख)   राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको भौगोलिक अवस्थिति,

(ग)   राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँ तथा वस्तीहरूको अवस्थिति,

(घ)   मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले सरल र व्यवहारिक हुन सक्ने क्षेत्र ।

४.   मध्यवर्ति क्षेत्रको इकाई विभाजन: (१) संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनको लागि उक्त क्षेत्रलाई विभिन्न इकाईहरूमा विभाजन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्रलाई इकाईहरूमा विभाजन गर्दा मध्यवर्ति क्षेत्रको स्वरुप, विस्तार र उपभोक्ताहरूको बसोबास क्षेत्रलाई समेत आधार मानी स्थानीय निकाय तथा उपभोक्ताहरूसँग समन्वय राखी गर्नु पर्नेछ ।