Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद -३ मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन

५.   व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गर्ने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रको सामुदायिक विकास, वातावरणको संरक्षण र सो क्षेत्रको वन पैदावारको सन्तुलित उपयोगका लागि संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गरी विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य योजनामा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:-

 • जंगल, झाडी, बुट्यान, घाँसे जग्गाले ओगटेको तथा खाली पर्ति रहेको क्षेत्रको विवरण,
 • वन सीमाहरूको अवस्थिति,
 • पर्ति र आवादी जग्गाको विवरण,
 • नदी नाला तथा अन्य जलस्रोत समेत देखिने गरी तयार गरिएको नक्सा,
 • जनसंख्या, जनघनत्व तथा वन क्षेत्र र वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धी विवरण,
 • मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको सामुदायिक, धार्मिक र निजी वनको रुपमा सुम्पन सकिने वन क्षेत्रको विवरण,
 • वन विकासको लागि अपनाइने कार्य योजना,
 • समुदायको विकासको लागि अपनाइने कार्य योजना,
 • कार्य योजना लागू गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत,
 • भू-संरक्षण, पर्यटन विकास, वातावरण र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम,
 • वन पैदावारको संकलन र उपयोग सम्बन्धी वार्षिक विवरण,
 • स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको विवरण,
 • भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने क्षेत्रको विवरण,
 • मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक अन्य विवरणहरू ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको व्यवस्थापन कार्य योजनामा कुनै थपघट गर्नु पर्ने भए सो गरी महानिर्देशकले स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम पेश हुन आएको व्यवस्थापन कार्य योजनालाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त व्यवस्थापन कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संरक्षकको हुनेछ ।

६.   व्यवस्थापन कार्य योजनामा संशोधन: (१) संरक्षकले व्यवस्थापन कार्य योजनामा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखेमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन बिभागमा पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट व्यवस्थापन कार्य योजनामा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएमा विभागले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

७.   मध्यवर्ति क्षेत्रमा संरक्षण: मध्यवर्ति क्षेत्रका देहायका कुराहरूको संरक्षण गर्ने गराउने जिम्मेवारी संरक्षकको हुनेछ:-

 • वन्यजन्तु,
 • प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत,
 • जैविक विविधता (बायोडाईभरसिटी),
 • वन जंगल,
 • विकास निर्माण कार्यहरू ।