Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – १ उपभोक्ता समितिको दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची – १

(नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता समितिको दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

 

श्री संरक्षकज्यू,

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ मा भएका व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता समितिको गठन गरी उक्त उपभोक्ता समितिको दर्ता गरी पाउन तपसिल बमोजिमको विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेका छौं । उपभोक्ता समितिको दर्ता गरी सो को जानकारी पाउन अनुरोध गरेका छौं ।

तपसिल

  • उपभोक्ता समितिको नाम:
  • चारकिल्ला:
  • अन्दाजी क्षेत्रफल:
  • घरधुरीको संख्या:
  • कूल जनसंख्या:

निवेदकहरु

…….उपभोक्ता समितिका तर्फबाट

दस्तखत

सि. नं.       नाम         दर्जा

१.

२.

३.

४.

५.

मिति: