Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – २ उपभोक्ता समितिको दर्ताको प्रमाणपत्र

अनुसूची – २

(नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

उपभोक्ता समितिको दर्ताको प्रमाणपत्र

 

दर्ता नं.:-                                                     मिति:-

श्री  ………………………. उपभोक्ता समिति,

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ ।

 

उपभोक्ता समितिको विवरण:-

  • नाम:
  • चारकिल्ला:
  • अन्दाजी क्षेत्रफल:
  • घरधुरीको संख्या:
  • कूल जनसंख्या:

प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको

नाम:

दर्जा:

दस्तखत:

 

द्रष्टव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।