Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – ३ मध्यवर्ति सामुदायिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

अनुसूची – ३

(नियम २१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मध्यवर्ति सामुदायिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

 

श्री संरक्षकज्यू,

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधिनमा रही संलग्न कार्य योजना अनुसार मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न चाहेकोले देहायको  वन क्षेत्र यस उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन यो निवेदन पेश गरेका छौ:-

  • प्रस्तावित मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको वनको नाम र ठेगाना:-

चारकिल्ला:

क्षेत्रफल:

  • वन्यजन्तु छन वा छैनन्? छन् भने कुन कुनजातका वन्यजन्तु छन्?:

 

निवेदकहरु

उपभोक्ता समितिका तर्फबाट

दस्तखत

सि. नं.       नाम         पद

१.

२.

३.

४.

मिति:  …………..