Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – ४ मध्यवर्ति सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

अनुसूची – ४

(नियम २१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

मध्यवर्ति सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

 

श्री  ………………………. उपभोक्ता समिति,

…………………………….

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधिनमा देहायको मध्यवर्ति वन क्षेत्र  यसैसाथ संलग्न कार्य योजना बमोजिम  व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पिएको
छ ।

 

 मध्यवर्ति सामुदायिक वनको विवरण:-

नाम:-

चारकिल्ला:-

क्षेत्रफल:-

प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको

नाम, थर:-

दस्तखत:-

मिति:-

 

द्रष्टव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।