Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – ५ मध्यवर्ति धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

अनुसूची – ५

(नियम २२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मध्यवर्ति धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

 

श्री संरक्षकज्यू,

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधिनमा रही संलग्न कार्य योजना अनुसार मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न चाहेकोले देहायको मध्यवर्ति क्षेत्र वन यस धार्मिक निकाय/ समूह/ समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न हुन यो निवेदन पेश गरेको  छु ।

प्रस्तावित मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको मध्यवर्ति क्षेत्र

वन:-

नाम:-

चारकिल्ला:

क्षेत्रफल:

धार्मिक निकाय/ समूह/ समुदायको तर्फबाट

नाम:

दस्तखत:

पद:

मिति: