Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – ६ मध्यवर्ति धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

अनुसूची – ६

(नियम २२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

मध्यवर्ति धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

 

श्री  ……………………….

…………………………….

……………………………..

 

त्यस निकाय/ समूह/ समुदायलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधिनमा देहायको मध्यवर्ति क्षेत्र वन यसैसाथ संलग्न कार्य योजना बमोजिम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा सुम्पिएको छ ।

 

 मध्यवर्ति धार्मिक वनको विवरण:-

नाम:-

चारकिल्ला:-

क्षेत्रफल:-

प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको

नाम, थर:-

दर्जा:-

दस्तखत:-

मिति:-

द्रष्टव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।