नेपाली सेनाको बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरु हटाउने (व्यवस्था) नियमहरु, २०२२

नेपाली सेनाको बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरु हटाउने (व्यवस्था) नियमहरु, २०२२

राजपत्रमा प्रकाशित मिति – २०२२।११।१७

संशोधन
१. शाही नेपाली सेनाको बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरु हटाउने
(व्यवस्था) (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०२६  – २०२६।४।२०
२. शाही नेपाली सेनाको बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरु हटाउने
(व्यवस्था) (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०४० –  २०४०।९।२५
३. नेपाली सेनाको बेकम्मा वा बेचल्तीका सामानहरु हटाउने
(व्यवस्था) (तेस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७० –  २०७०।१।३०

नेपाली सेनाका विभिन्न फर्मेशन, युनिट, सब युनिट र डिपोहरुमा हात हतियार खरखजाना र कन्ट्रोल स्टोर बाहेक अरु सरकारी सामानहरु बेकम्मा वा बेचल्ती हुन गएमा सो सामानहरुको सम्बन्धमा उचित व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।