२. बेकम्मा ठहर्याउने समितिको गठन

२. बेकम्मा ठहर्याउने समितिको गठन

(१) सरकारी सामानहरु बेकम्मा वा बेचल्ती हुन गएमा सो सामानहरु र सम्बन्धित सबै विवरण जाँचबुझ गर्नाको लागि विभिन्न समितिहरु गठन गरिएको छ । प्रत्येक समितिले आफ्नो समक्ष तयार गरी पेश भएको सामानहरु र विवरणहरु मात्र जाँचबुझ गरी आफ्नो ठहर पेश गर्नेछ ।

२(क) डिपोको सामान बेकम्मा ठहराउने समितिमा देहायका व्यक्तिहरु रहनेछन् ः–

(१) सम्भाररथीद्वारा नियुक्त प्रमुख सेनानी –अध्यक्ष
(२) सम्भाररथी विभाग (प्राप्त्य) को प्रतिनिधि –सदस्य
(३) सम्भाररथी विभाग (जनरल) को प्रतिनिधि –सदस्य

(ख) बाहिनी, गण र सि.ओ. भएका अरु फर्मेशनहरुको सामान बेकम्मा ठहराउने समितिमा देहायका व्यक्तिहरु रहनेछन् ः–

(१) (क) फर्मेशनको हकमा उ.च.का.वा.बी.एम –अध्यक्ष
(ख) फर्मेशनको कमाण्डरद्वारा नियुक्त दुई अधिकृत –सदस्य

(२) (क) गण र सी.ओ. भएका फर्मेशनको हकमा सेकेण्ड इन कमाण्ड –अध्यक्ष
(ख) सी.ओ.द्वारा नियुक्त दुई अधिकृतहरु – सदस्य
(ग) गुल्मको र अरु ओ.सि. भएका युनिटहरुको सामान बेकम्मा ठह¥याउने समितिमा देहायका व्यक्तिहरु रहनेछन् ः–

(१) सेकेण्ड–इन कमाण्ड –अध्यक्ष
(२) ओ.सि. द्वारा नियुक्त दुई सु./जम –सदस्य

तर दुई सदस्यहरु नपुग्ने अवस्था परेमा नजिक युनिटबाट एक सु. वा जम. नियुक्त गर्ने ।
(३) गुल्म अन्तर्गतका पोष्टको सामानहरु बेकम्मा ठहर्याउन परेमा सम्बन्धित गुल्मकै समितिले गर्नेछ ।