३. बैठक बस्ने समय

३. बैठक बस्ने समय

(१) नियम २ बमोजिम गठन भएको समितिको बैठक सामान खप्ने अवधि समाप्त हुनासाथ बस्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिको बैठक बस्न समितिको अध्यक्षले समितिको बैठक बस्ने दिन र समय तोकी त्यसको सूचना सम्बन्धित फर्मेशन, बाहिनी, युनिट सवयुनिट तथा डिपोहरुलाई दिनेछन् ।