बेकम्मा वा बेचल्ती नियन्त्रित सामान बारे भर्ने फाराम

बेकम्मा वा बेचल्ती नियन्त्रित सामान बारे भर्ने फाराम

बेकम्मा वा बेचल्ती नियन्त्रित सामान बारे भर्ने फाराम

शा.से.फा.नं. ः–
पहिलो समिति बसेको मिति ः–

पेश गर्ने ः–                                              समितिको अध्यक्ष र सदस्यको नामावली
अधिकृतको नाम ः–                                  अध्यक्ष ः
दर्जा ः–                                                     सदस्य ः
ठेगाना ः–                                                   सदस्य ः
मिति ः–                                                         मिति ः