निर्वाचन आयाेग नियमावली, २०७३

निर्वाचन आयाेग नियमावली, २०७३

निर्वाचन आयाेगबाट स्विकृत मितिः२०७ ।१२ २ ४

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे निर्वाचन आयोगले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।