१६. खारेजी तथा बचाउ

१६. खारेजी तथा बचाउ

(१) राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३ खारेज गरिएको छ ।

(२) राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।