Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसुची–१७ख निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसुची–१७ख
(नियम ११६क को उपनियम (३ख) सँग सम्बन्धित)
निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार
(क्रेष्ट)

श्री ––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––

तपाईले नेपाल सरकारको निजामती सेवाको …………………. पदमा रही …………………………………. कार्य गरे वापत नेपाल सरकारले तपाईलाई आर्थिक वर्ष …………………/ ……………. को ………………… सर्वोत्कृष्ट/उत्कृष्ट/निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।

भविष्यमा पनि तपाईबाट नेपाल सरकारले विशिष्ट योगदानको आपेक्षा राखेको छ ।

………………………..                       ………………………..               ……………………

सचिव                                                मुख्य सचिव                   मन्त्री/राज्यमन्त्री

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय                      नेपाल सरकार                     सामान्य प्रशासन