अनुसूची–१७क. निवृत्तभरण माग फाराम

अनुसूची–१७क. निवृत्तभरण माग फाराम

अनुसूची–१७क.
(नियम १०१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

निवृत्तभरण माग फाराम

श्री महानिर्देशकज्यू,
निजामती कितावखाना ।

निजामती सेवाबाट मिति २० । । । देखि निम्न कारणबाट अवकाश प्राप्त गर्ने भएको / गरेकोले मेरो सेवा सम्बन्धी र आवश्यक विवरण देहायमा खुलाएको छु ।

अवकाश भएको कारण जनाउन यस्तो ( घ) चिन्ह दिने ।
(क) उमेरको हदबाट अवकाश ( )
(ख)
(ग)

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(१) बमोजिम बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि सरकारी सेवा गरेकोले निवृत्तभरणको अधिकारपत्र तयार गरिदिन यो फाराम भरी पठाएको छु ।

१. नाम थर :-–
१क. कर्मचारी सड्ढेत नं. :–
२. स्थायी ठेगाना (जिल्ला, गा.वि.स./न.पा.समेत) :–
३. अवकाश प्राप्त गरेको मितिमा पूरा हुने उमेर ‘‘ वर्ष ‘‘ महिना ‘‘ दिन
४. अवकाश प्राप्त गरेको मितिको दर्जा :–
५. अवकाश प्राप्त गर्दा बहाल रहेको कार्यालय :–
६. शुरु भर्ना हु“दाको कार्यालय र भर्ना मिति :–

७. शेष पछि पाउने हकदारको –
(क) नाम थरः–
(ख) ठेगाना (जिल्ला, गा.वि.स./न.पा.समेत) :–
(ग) सम्बन्ध (नाता खुलाउने) :–
निजामती किताबखानाले अधिकारपत्र तयार गरे पछि पठाउने ठेगाना :–

सहीछाप
मितिः