अनुसूची–८क (नियम ३४ग. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–८क (नियम ३४ग. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–८क
(नियम ३४ग. को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न सकिने कार्यालय र सम्झौता गर्ने पदाधिकारीहरुको विवरण कार्य प्रकृतिको आधारमा देहाय बमोजिमका कार्यालयका पदाधिकारीहरु बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न सकिनेछ ।

१) महानिर्देशक, कृषि विभाग, कार्यालय प्रमुख अन्तर्गत कार्यालय र आयोजना प्रमुख अन्तर्गतको आयोजना
२) महानिर्देशक, पशुसेवा विभाग
३) महानिर्देशक, सडक विभाग
४) महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढलनिकास निर्माण
५) महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
६) महानिर्देशक, सिंचाई विभाग
७) महानिर्देशक, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग
८) महानिर्देशक, भन्सार विभाग
९) महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग
१०) महानिर्देशक, स्थानीय पूर्वाधार तथा ग्रामिण सडक विभाग
११) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग
१२) प्रमुख, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र
१३) प्रमुख, पाठ्क्रम विकास केन्द्र
१४) प्रमुख, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
१५) महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग
१६) महानिर्देशक, महिला विकास विभाग
१७) महानिर्देशक, उद्योग विभाग
१८) महानिर्देशक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग
१९) महानिर्देशक, गुणस्तर नापतौल विभाग
२०) महानिर्देशक, वाणिज्य विभाग
२१) महानिर्देशक, खानी तथा भूगर्भ विभाग
२२) महानिर्देशक, वन विभाग
२३) महानिर्देशक, भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग

२४) महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष तथा संरक्षण विभाग
२५) महानिर्देशक, वनस्पती विभाग
२६) महानिर्देशक, निजामती किताबखाना
२७) महानिर्देशक, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग
२८) महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
२९) महानिर्देशक, औषधी व्यवस्था विभाग
३०) रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
३१) मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा केन्द्रका विशिष्ट श्रेणीका प्रमुखले विभागका विभागीय प्रमुख वा
कार्यालय प्रमुख आयोजना प्रमुखसंग