Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–४ धितोपत्रको दर्ता र निष्काशन अनुमति

१७. धितोपत्र दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेः (१) कुनै संगठित संस्थाले ऐनको दफा ७च. को प्रयोजनको निमित्त धितोपत्र दर्ता गराउनको लागि अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी दिइने निवेदनसाथ धितोपत्र दर्ता गर्नको लागि लाग्ने अनुसूची –५ बमोजिमको दस्तुर समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ सम्बन्धित संगठित संस्थाले देहायका विवरण तथा कागजातहरू समेत संलग्न गर्नु पर्नेछः–

(क) संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र विवरणपत्र ।

(ख) कुनै ऐन अन्तर्गत बनेको संगठित संस्था भएमा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमहरू र विवरणपत्र ।

(ग) चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण ।

(घ) निष्काशन भएको वा गरिने धितोपत्रको किसिम, संख्या र अङ्कित मूल्य रकम र अवधि तथा कुनै धितोपत्रको सम्बन्धमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको भए सो कुरा ।

(घ१) निष्काशन गरिने धितोपत्र डिबेञ्चर वा बण्ड भएमा त्यसरी डिबेञ्चर वा बण्ड जारी गर्नु परेको कारण, औचित्य र तत्सम्बन्धमा उक्त सङ्कठित संस्थाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय तथा त्यसरी डिबेञ्चर वा बण्ड जारी गरी उठ्ने रकमबाट गरिने मुख्य–मुख्य कामको विवरण ।

(घ२) निष्काशन गरिने धितोपत्र एकांक बचत कार्यक्रम र समूहगत बचत कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणपत्र भएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार र त्यस्ता कार्यक्रमको कानुनी अस्तित्व, द्रष्टडिडस वा करार सम्बन्धी कागजात, लक्षित समूह तथा त्यस्तो कार्यक्रमबाट उठाइने रकमको लगानी सम्बन्धी नीति, लगानी हुन सक्ने क्षेत्र, सीमा, आर्थिक मुनाफा वितरण प्रणाली, खर्च कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था, धितोपत्र खरीद बिक्री हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था, त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन र लगानी प्रबन्ध सेवा प्रदान गर्ने कार्यका लागि गरिने अन्य व्यवहारहरू सम्बन्धी विवरण ।

(ङ) धितोपत्रको निष्काशनका अन्य शर्त तथा सुविधाहरू ।

(च) धितोपत्र प्रिमियम र डिष्काउन्टमा जारी गरिने भएमा त्यसको कारण र औचित्य ।

(छ) पहिले निष्काशन गरिएको र अहिले निष्काशन गरिने धितोपत्रको मूल्यमा फरक पर्ने भएमा त्यसको कारण र औचित्य ।

(ज) पहिले धितोपत्र निष्काशन भइसकेको भए त्यस्तो धितोपत्रको किसिम, संख्या, रकम र गत तीन वर्षभित्र भएको कारोबार सम्बन्धी विवरण ।

(झ) निष्काशन गर्न लागिएको धितोपत्रको निष्काशन र बिक्री प्रबन्ध र प्रत्याभूति सम्बन्धमा गरिएका वा गरिने व्यवस्था ।

(ञ) मुनाफा बाँड्ने वा बोनस सम्बन्धमा भएको व्यवस्था ।

(ट) धितोपत्र शेयर भएमा सञ्चालक समितिमा हुने प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था ।

(ठ) लेखा परीक्षण भएको बिगत तीन वर्षको र आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित नाफा नोक्सान हिसाब र वासलात तथा लेखा परीक्षकको नाम र ठेगाना ।

(ड) नयाँ स्थापना भएको संगठित संस्था भएमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने विशेषज्ञको नाम, ठेगाना तथा आगामी तीन वर्षको प्रक्षेपित नाफा नोक्सान तथा वासलात ।

(ढ) संस्थापक शेयरवालाहरूको नाम, थर, तिनीहरूले लिने शेयर संख्या र रकम भुक्तानीको किसिम तथा संस्थापक शेयरवालाबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भए सो कुरा ।

(ढ१) दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व ग्रहण गरी संस्थापकको रूपमा रहेको संस्थापक शेयरवाला सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्ता सङ्गठित संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, कारोबारको विवरण र अन्तिम वर्षको लेखापरीक्षण भएको आय–व्यय विवरण, वासलात र नयाँ सङ्गठित संस्था संस्थापना गर्ने सम्बन्धमा उक्त सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि ।

(ण) सञ्चालक, प्रबन्धक तथा मुख्य अधिकृतहरूको नाम, थर तथा काम, कर्तव्य र अधिकार ।

(त) प्रबन्धपत्र तथा नियमावली र विवरणपत्र तयार गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, योग्यता ।

(थ) व्यवस्थापन वा अन्य सेवा उपलब्ध गर्ने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको भए सो कुरा ।

(द) बोर्डद्वारा तोकिएको अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(ध) बोर्डले तोकिदिए बमोजिम अन्य आर्थिक विवरणहरू ।

(३)सङ्गठित संस्थाले उपनियम (२) बमोजिम बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजातहरू कम्तीमा दुइजना सञ्चालकहरूबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी विवरण तथा कागजातहरू प्रमाणित गर्ने सञ्चालकहरू आफूले प्रमाणित गरेका काम कारवाही प्रति व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत उत्तरदायी हुनु पर्नेछ ।
१८. धितोपत्र दर्ता गर्नु पर्ने ः (१) धितोपत्र दर्ता गराउनको लागि नियम १७ बमोजिम कुनै संगठित संस्थाको निवेदन प्राप्त हुन आएमा बोर्डले निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजातहरूको आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा त्यस्तो धितोपत्र अनुसूची–६ बमोजिमको धितोपत्र दर्ता किताबमा दर्ता गरी सम्बन्धित संगठित संस्थाको नाम, ठेगाना, कारोबारको किसिम, पूँजीको विवरण तथा अन्य आवश्यक कुराहरू समेत जनाई राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम धितोपत्र दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदनसाथ संलग्न विवरण तथा कागजातहरू जाँचबुझ गर्दा आवश्यक देखिएका अन्य थप विवरण तथा कागजातहरू समेत पेश गर्न बोर्डले सम्बन्धित संगठित संस्थासंग माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बोर्डले मागेको थप विवरण तथा कागजातहरू पेश नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाको धितोपत्र दर्ता गरिने छैन ।

२२१८क.धितोपत्र बजारसंँग परामर्श लिन सक्ने ः नियम १८ बमोजिम बोर्डले दर्ता गर्दा बोर्डले आवश्यक देखेमा धितोपत्र बजारसंँग परामर्श लिन सक्नेछ ।

१९. धितोपत्र निष्काशन गर्ने अनुमतिपत्र दिने ः (१) नियम १८ बमोजिम बोर्डले दर्ता किताबमा धितोपत्र दर्ता गरी सकेपछि सम्बन्धित संगठित संस्थालाई अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा धितोपत्र निष्काशन गर्ने अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले धितोपत्र निष्काशन गर्ने अनुमतिपत्र दिंदा सम्बन्धित संगठित संस्थाले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू समेत तोकी दिन सक्नेछ । यसरी बोर्डले तोकी दिएका शर्तहरू पालन गर्नु सम्बन्धित संगठित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

१९क. अण्डरराइटि· गराउनु पर्ने ः औद्योगिक कार्य गर्ने उद्देश्यले संस्थापित स·ठित संस्थाले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रयोजनको निमित्त परियोजना मूल्यांकन नगराएको अवस्थामा धितोपत्र व्यवसायीबाट धितोपत्र अण्डरराइटिङ्ग गराएर मात्र धितोपत्र निष्काशन गर्नु पर्नेछ ।

१९ख.धितोपत्रको बिक्री ः (१) नियम १९ बमोजिम धितोपत्र निष्काशन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका स·ठित संस्थाले त्यस्तो धितोपत्रको बिक्री धितोपत्र व्यवसायी मार्फत गर्नु पर्नेछ ।

(२) संगठित संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम धितोपत्र बिक्री गर्दा धितोपत्र व्यवसायीसंग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । संगठित संस्थाले यसरी गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि समेत संलग्न राखी धितोपत्र बिक्री गर्न लागेको व्यहोराको सूचना बोर्डलाई दिनु पर्नेछ ।

१९ग. संस्थापकहरूले लिएको शेयरको बिक्री ः कुनै संगठित संस्थाको निष्काशित शेयरको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिने संस्थापकहरूले आफूले लिएको शेयर बिक्री गर्नु पूर्व सो कुराको जानकारी बोर्डलाई गराउनु पर्नेछ ।

२०. विवरणहरू दाखिल गर्नु पर्ने ः (१) धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाले पहिलो वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म धितोपत्र निष्काशन गरेको अवस्थामा घोषित शर्तहरू र आर्थिक तथा वित्तिय संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्ने भएमा सो कुरा र प्रथम वार्षिक साधारण सभा बसेको ३५ दिन भित्र उक्त सभामा भएको निर्णयहरू बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी शर्त वा आर्थिक वा वित्तिय संरचनामा कुनै परिवर्तन भएको जानकारी प्राप्त भएपछि बोर्डले सो कुरा लगानीकर्ताको जानकारीको निमित्त राष्ट्रियस्तरको कुनै प्रमुख पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(२) बोर्डले धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थासंग त्यस्तो कारोबारसंग सम्बन्धित कुनै पनि विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना बोर्डलाई उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संगठित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

२१. बोर्डमा रहेको विवरण तथा कागजात हेर्न सकिने ः बोर्डमा रहेको धितोपत्रसंग सम्बन्धित कुनै विवरण, तथ्याङ्क वा सूचना कुनै लगानीकर्ताले हेर्न चाहेमा बोर्डद्वारा निर्धारित शुल्क तिरी हेर्न सकिनेछ ।