५.   व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिने

५.   व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिने

(१) सूचकले देहायको व्यक्तिगत घटनाको सूचना ऐनमा तोकिएको म्याद भित्र देहायको अनुसूची बमोजिमको फाराम भरी स्थानीय पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा दिनु पर्नेछ:-

व्यक्तिगत घटना                              फाराम

  • जन्म                                       अनुसूची -२
  • मृत्यु                                       अनुसूची -३
  • विवाह                                    अनुसूची -४
  • सम्बन्ध विच्छेद                       अनुसूची -५
  • बसाइँसराई                           अनुसूची -६

(२) जन्मको सूचना दिंदा बच्चाको नामकरण भइसकेको नभए त्यस्तो बच्चाको नाम पछि दर्ता गराउन सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको फाराम सूचकलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।