Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

५.   व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिने

(१) सूचकले देहायको व्यक्तिगत घटनाको सूचना ऐनमा तोकिएको म्याद भित्र देहायको अनुसूची बमोजिमको फाराम भरी स्थानीय पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा दिनु पर्नेछ:-

व्यक्तिगत घटना                              फाराम

  • जन्म                                       अनुसूची -२
  • मृत्यु                                       अनुसूची -३
  • विवाह                                    अनुसूची -४
  • सम्बन्ध विच्छेद                       अनुसूची -५
  • बसाइँसराई                           अनुसूची -६

(२) जन्मको सूचना दिंदा बच्चाको नामकरण भइसकेको नभए त्यस्तो बच्चाको नाम पछि दर्ता गराउन सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको फाराम सूचकलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।