६. व्यक्तिगत घटना दर्ता

६. व्यक्तिगत घटना दर्ता

नियम ५ बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय पंजिकाधिकारीले ऐनबमोजिम गर्नु पर्ने काम गरी देहायको व्यक्तिगत घटनाको सूचना देहायको अनुसूची बमोजिमको दर्ता कितावमा दर्ता गर्नु पर्नेछ:-

व्यक्तिगत घटना                                    दर्ता किताव

(क)   जन्म                                              अनुसूची – ७

(ख)   मृत्यु                                               अनुसूची – ८

(ग)   विवाह                                             अनुसूची – ९

(घ)   सम्बन्ध विच्छेद                              अनुसूची -१०

(ङ)   बसाइँसराई                                  अनुसूची -११