७.   दर्ताको प्रमाणपत्र दिने

७.   दर्ताको प्रमाणपत्र दिने

नियम ६ बमोजिम व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता गरी सकेपछि स्थानीय पंजिकाधिकारीले देहायको व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिने सूचकलाई देहायको अनुसूची बमोजिमको दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ;-

व्यक्तिगत घटना                              दर्ताको प्रमाणपत्र

  • जन्म                                       अनुसूची -१२
  • मृत्यु                                       अनुसूची -१३
  • विवाह                                    अनुसूची -१४
  • सम्बन्ध विच्छेद                       अनुसूची -१५
  • बसाइँसराई                            अनुसूची -१६