१३. मासिक विवरण पठाउनु पर्ने

१३. मासिक विवरण पठाउनु पर्ने

स्थानीय पंजिकाधिकारीको कार्यालयले पंजिकाधिकारीले तोकी दिएको ढाँचा बमोजिमको फाराममा व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक विवरण अर्को महिनाको पहिलो हप्ता भित्र पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।