१५. अनुसूचीमा हेरफेर

 १५. अनुसूचीमा हेरफेर

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।