अनुसूची-१ परिवारको लगत फाराम

अनुसूची-१ परिवारको लगत फाराम

अनुसूची-१

(नियम ४ सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय

………. वडा नं., ………. गाउँपालिका/महा/उपमहा/नगरपालिका ……… जिल्ला, ……….. प्रदेश

 

परिवारको लगत फाराम

 

परिवारको लगत नं. :

प्रदेश    
जिल्ला    
गा.पा./न.पा.    
वडा नं.    
टोल    
अक्षांश    
देशान्तर    
घरधुरी नं.    
हाउसहोल्ड नं.    
परिवार नं.    
व्यक्तिगत विवरण नाता सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. व्यक्तिगत परिचय नं. घरमूली सहित परिवारको सदस्यको पूरा नाम, थर लिङ्ग जन्म मिति नागरिकता नं./राहदानी नं. घरमूलीसँगको नाता बाबु आमा पति/पत्नी  
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8