अनुसूची -४ विवाहको सूचना फाराम

अनुसूची -४ विवाहको सूचना फाराम

अनुसूची -४

(नियम ५ सँग सम्बन्धित)

विवाहको सूचना फाराम

दुलहीको फोटो
दुलाहाको फोटो

(सूचकले भर्ने)

श्री स्थानीय पञ्जीकाधिकारीज्यू,

वडा नं. ……….., …………………. गा. पा. / न.पा.

………….. जिल्ला, ……………….. प्रदेश

महोदय,

निम्न लिखित विवरण खुलाई विवाहको सूचना दिन आएको छु । कानून अनुसार विवाह दर्ता गरी पाऊँ ।

१. विवाहको विवरण

विवाहको किसिमः सामाजिक परम्परा अनुसार o विवाह दर्ता ऐन, २०२८ अनुसार o  मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार o

 

विवाह भएको मितिः वि.सं. मा (साल-महिना-गते)

 

ई.सं. मा (गते-महिना-साल)

विवाह सम्पन्न भएको स्थान

प्रदेश                                       गा. पा./न.पा.

वडा नं.    सडक /         मार्ग                   गाउँ / टोल

घर नं.

 

विदेशमा विवाह भएमा (नेपालीमा: देश,प्रदेश, स्थानीय ठेगाना)

 

विदेशमा विवाह भएमा ठेगाना (In English:District, Province/State, Local Address)

 

 

२. दुलहा दुलहीको विवरण

  दुलहाको विवरण दुलहीको विवरण  
 नाम (नेपालीमा)
पहिलो नाम      
बीचको नाम      
थर      
Name (In English)
First Name      
Middle Name      
Surname      
जन्म मिति
वि.सं. मा (साल-महिना-गते)      
ई.सं. मा (गते-महिना-साल)      
पूर्व वैवाहिक स्थिति      
नागरिकता प्रमाण पत्र नं./ जन्म दर्ता नं.      
दर्ता विवाह भएको भए:

दर्ता नं.

निकाय:

     
स्थायी ठेगाना नेपालीमा In English नेपालीमा In English  
प्रदेश          
गा.पा./न.पा.          
वडा नं.          
सडक/मार्ग          
गाउँ/टोल          
घर नं.          
विदेशी भएमा राहदानी नं., देश र जारी मिति      
शैक्षिक स्तर      
पेशा      
धर्म      
जातजाति      
बाजेको नाम (नेपालीमा)
पहिलो नाम      
बीचको नाम      
थर      
Grandfather’s Name (In English)
First Name      
Middle Name      
Surname      
बाबुको नाम (नेपालीमा)
पहिलो नाम      
बीचको नाम      
थर      
Father’s Name (In English)
First Name      
Middle Name      
Surname      
आमाको नाम (नेपालीमा)
पहिलो नाम      
बीचको नाम      
थर      
Mother’s Name (In English)
First Name      
Middle Name      
Surname      

 

 

३. सूचकको विवरण

 दुलहीको सहीछाप
 

 

 

 

बायाँ
दायाँ

 

…………………………………..
दुलहाको सहीछाप
 

 

 

 

बायाँ
दायाँ

 

…………………………………..

यसमा लेखिएको विवरण साँचो हो। झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला भनी सहीछाप गर्ने सूचकको विवरण :

 

 

 

 

 

 

 

 

दम्पत्ती बाहेक अरु सूचक भएमा (अधिकृतनामा दिएको अवस्थामा)

पहिलो नाम                     बीचको नाम                       थर

 

First Name                                          Middle Name                                Surname

ठेगाना

प्रदेश                                गा. पा./न.पा.

वडा नं.          सडक/मार्ग             गाउँ / टोल

घर नं.

सूचकको सहीछाप

 

 

 

 

…………………………….

 

 

 

 

दायाँ

 

बायाँ

 

(स्वदेशी भएमा) नागरिकता प्रमाणपत्र नं./ परिचय पत्र नं.

विदेशी भएमा (नेपालीमा) राहदानी नं.

जारी गर्ने देशको नाम

 

विदेशी भएमा (अङ्ग्रेजीमा) राहदानी नं.

जारी गर्ने देशको नाम

फाराम भरेको मिति (साल-महिना-गते)

 

(स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले भर्ने)

स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको नाम  
कर्मचारी सङ्केत नं./परिचय नं.  
फाराम दर्ता नं.  
फाराम दर्ता मिति  
परिवारको लगत नं.  
कार्यालय(गाउँपालिका/नगरपालिका/वडा नं.)  

 

 

 

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु:

१. दुलाहा-दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि;

२. कुनै एक जना विदेशमा रहेमा विदेश स्थित नेपाली राजदुतावासबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामा;

३. दुलाहा वा दुलही नभएमा अदालतबाट भएको नाता कायमको कागज;

४. दुवै जनाको हालै खिचेको अटो साईजको फोटो ।